Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii

Spełniając wymogi dotyczące montażu instalacji odnawialnych źródeł energii firma 3energy uzyskała certyfikat instalatora OZE. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – „Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez instalatora kwalifikacje do instalowania odnawialnego źródła energii.” Za sprawą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii – certyfikat jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. W dniu 10.06.2015 r. Mgr inż. Marcin Zaborowski otrzymał certyfikat o nr OZE-W/14/000035/15, spełniając kryteria postawione w rozporządzeniu.